BannerHauptseite TUMHauptseite LehrstuhlMathematik SchriftzugHauptseite LehrstuhlHauptseite Fakultät

Exercises

We require you to take part in the exercises. Each Thursday an exercise sheet will be distributed.

Exercise sheets

* 06/04/26 Exercise Sheet 1: exercise_sheet1.pdf, bisection_.m, fixedpnt.m

* 06/05/04 Exercise Sheet 2: exercise_sheet2.pdf, Newton.m, Maple: ex2.mws

* 06/05/11 Exercise Sheet 3: exercise_sheet3.pdf, GaussNewton.m, arctan2.m

* 06/05/18 Exercise Sheet 4: exercise_sheet4.pdf

* 06/05/24 Exercise Sheet 5: exercise_sheet5.pdf, EulerMethod.m

* 06/06/08 Exercise Sheet 6: exercise_sheet6.pdf, RungeKutta4.m,RungeKuttaSSC43.m

* 06/06/22 Exercise Sheet 7: exercise_sheet7.pdf

* 06/06/29 Exercise Sheet 8: exercise_sheet8.pdf

* 06/07/06 Exercise Sheet 9: exercise_sheet9.pdf

* 06/07/13 Exercise Sheet 10: exercise_sheet10.pdf

* 06/07/17 Exam Sheet: exam_sheet.pdf, exercise_sheet4_solution.pdf

* 06/07/28 Final Exam: exam.pdf